2009: Aesthetics of Body

2009: Aesthetics of Body

นิทรรศการสุนทรียแห่งสรีระ

นิทรรศการภาพเขียน และ ภาพถ่าย จากศิลปิน 500 ท่าน

25 June - 24 July 2009

 

นิทรรศการ“โฉมหน้าศิลปิน” (Artist Self Portrait) ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงาน Self Portrait ของศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 500 ท่าน ถือได้ว่านิทรรศการครั้งนั้นได้สร้างปรากฏการณ์การรวมผลงาน Self Portrait ที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของไทย และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่ได้เข้าชม เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา

นับเป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากที่บริษัท อาร์ทเทอรี่ อาร์ทเมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดนิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน” (Artist Self Portrait) ทางผู้จัดได้รับเสียงเรียกร้องจากผู้ที่เข้าชม และศิลปินที่ อยากจะเห็นงานนิทรรศการที่รวมกลุ่มกันอีกครั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังของคนทำงานด้านศิลปะ

 

ด้วยความร่วมมือจากแกลเลอรี ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Artery Gallery ,Gallery Soulflower Asian Fine Art Gallery, Ba Ba Ba Gallery, CVN Gallery , The Gallery of European Art และ Boom Digital Pro Lab and Studio และ ศิลปินอีกกว่า 500 ท่าน ทั้งศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ในหลากหลายสาขา อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่าย ได้รังสรรค์งานใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ สุนทรียะแห่งสรีระ “ เพื่อให้ผู้ชมงานได้ทำความรู้จักกับศิลปินโดยผ่านผลงานศิลปะของแต่ละท่านในรูปแบบแนวทางเฉพาะตัว ที่สื่อสารถึง ความงามของสรีระ โดย ศิลปิน 1 ท่าน ต่อผลงาน 1 ชิ้น และจะนำปรากฏออกสู่สาธารณชน อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นนิทรรศการที่รวมศิลปินไว้มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของเมืองไทย

 

โดยมีงานแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เปิดให้เข้าชมเวลา 13.00 น.

 สถานที่ ตึก สีลม แกลอเรีย ซอย สีลม 19 พร้อมพบกับงานแสดงดนตรีสดจากศิลปินหลากหลายแนว เช่น Eternity-box, Inspirative, Forgot you case, Gun shot at 11 และ Klear

 

นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงอันดีระหว่างกลุ่มศิลปินและกลุ่มผู้สนใจงานศิลปะ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด อีกทั้งยังเชื่อว่านิทรรศการครั้งนี้จะได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “สุนทรียะแห่งสรีระ” (Aesthetics of Body) ใน ครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารเดอะสีลมแกลเลอเรีย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์